در کشور ما اتومبیل بیشترین نقش را در مسافرت های درون شهری و میان شهری به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم. شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند.

بطور کلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد .
بیمه های اتومبیل به سه گروه تقسیم میشو ند:
۱-بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) :
بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.
بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۹ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .
این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می‌شود لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سالهای آتی خریداری گردد.
۲-بیمه حوادث سرنشین :
این بیمه نامه به عنوان پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد ارائه می شود و بموجب آن رانندگان مسبب حادثه که ثالث تلقی نمیشودبا خرید این بیمه نامه میتوانند در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ،خسارت ها و زیانهای بدنی و هزینه های پزشکی خود را جبران نماید.بیمه حوادث سرنشین همراه بیمه نا مه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی ( شخص ثالث ) صادر می گردد.
۳-بیمه بدنه :
دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وحادثه تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :

سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی :

درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر۲۰% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرارنمی گیرد.

بیمه هزینه ایاب و ذهاب:

عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل ۳۰۰۰۰ریل خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

بیمه حوادث شخصی:

توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.
راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای ۷۵سال تمام میباشد.

بیمه خطر طبیعی  (سیل وزلزله وطوفان ) :

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید

پوشش تکمیلی شامل :

پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.

پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.

نرخ تخفیف عدم خسارت :
درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
سال های بیمه ای درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای ۲۵%
سال سوم بیمه ای ۳۵%
سال چهارم بیمه ای ۴۰%
سال پنجم بیمه ای به بالا ۶۰%
پرداخت نقدی ۱۰%
تخفیف صفر کیلومتر ۲۰ %

فرانشیز
قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.
فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:

فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

* خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل -/۰۰۰ر۵۰۰ ریال
* خسارت دوم ۲ برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
* خسارت سوم ۳ برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از ۳ سال می باشد ۱۰% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
* فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی ۱۰% مبلغ خسارت حداقل -/۰۰۰ر۵۰۰ ریال
* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی ۲۰% مبلغ خسارت.
* فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی ۲۰% مبلغ خسارت.
* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) ۱۰% مبلغ خسارت.

* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. ۵۰% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :

 1. اصل سوابق بیمه نامه قبلی
 2. اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسیله نقلیه ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه جدیدا” در تملک متقاضی بیمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامی است )
 3. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 4. فرم پرسشنامه و تائید و امضاء ؛ توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
 5. در بیمه نامه بدنه : همراه داشتن وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتیکه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا پوشش بیمه ای را ندارد نیازی به بازدید کارشناس نمی باشد . )

مراحل صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :

 1. تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
 2. تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی به بخش صدور
 3. انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق خسارتی ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بیمه نامه استعلام ضرورتی ندارد )
 4. در بیمه نامه بدنه : انجام بازدید اولیه از وسیله نقلیه در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه آ سیا و یا افزایش سرمایه و پوششهای بیمه ای ضروری می باشد
 5. ثبت اطلاعات در کامپیوتر و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار و ضوابط جاری
 6. پرداخت حق بیمه
 7. دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس استان کردستان – بانه – خیابان کمربندی نرسیده به چهارراه سازمان آب بیمه آسیا نمایندگی رحیم پورمراجعه نموده و یا با شماره تلفن 09183761671 تماس حاصل فرمائید.